Lexmark X4875 Scan driver download miễn phí (ver. 1.­0.­0)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Lexmark X4875 Scan driver cho Tất cả trong một (đa chức năng).

Scan (ver. 1.­0.­0) phát hành 2013.10.24.

File được download 17 lần và được xem 5098 lần.

Loại Tất cả trong một (đa chức năng)
Hãng Lexmark
Thiết bị X4875
Hệ điều hành Mac OS 10.x
Phiên bản 1.­0.­0
Kích thước file 5.83 Mb
Phát hành 2013.10.24
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Lexmark X4875 Scan driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Scan Driver for Lexmark X4875 Installs a scan driver that will enable the user to scan in Apple's Image Capture application on Mac OS X running Mac OS X 10.­8,­ Mac OS X 10.­9,­ Mac OS X 10.­6,­ Mac OS X 10.­7

Driver Tất cả trong một (đa chức năng) Lexmark X4875 phổ biến:

Driver Lexmark Tất cả trong một (đa chức năng) phổ biến: